čtvrtek, 12 červen 2014 12:21

Rekonstrukce staré školy na zdravotní středisko.

Napsal(a)

Současným vedením radnice tolik prosazovaná rekonstrukce školy na zdravotní středisko vzbuzuje od počátku pochyby o pravém účelu této stavby pro naše Kunratice. Zatím se bohužel téměř do písmene potvrzují obavy zastupitelů TOP 09 o vývoji této stavby. Zde uvádíme stručný přehled:

$11)      Účelnost stavby a zvoleného způsobu financování 

Je zarážející, že následující otázky nebyly diskutovány s širší veřejností. Vznesené dotazy zastupitelů TOP 09 v této věci nebyly ze strany radnice kvalifikovaně zodpovězeny.

Především jde o to, zda použití většiny pěněz (získaných z prodeje pozumků v majetku Kunratic)  mělo být právě na tuto rekonstrukci a ne na jiné potřebné použití.

 • Vedení radnice se zcela odmítlo zabývat možností pronajmout budovu za 1 Kč na cca 50 let pronajímateli, který si poté sám opraví (podobně jako např. rekonstrukce tzv. Kunratické tvrze). To by totiž pak radnice neměla možnost zadat vyčerpat peníze z rozpočtu na tuto stavební zakázku pro svou firmu- viz dále.
 • Je v centru Kunratic opravdu třeba velké zdravotní středisko, když jsme ze všech stran obklopeni velkými i menšími zdravotnickými zařízeními? 
 • Je k tomuto účelu ona stará budova bývalé školy vhodná?
 • Jak zaručíte, že bude po dostavbě obsazena odbornostmi, které se dají zdůvodnit jako potřebné pro obyvatele Kunratic: tj. pediatr, praktický lékař, zubní ordinace, gynekologie apod. a ne luxusními ordinacemi pro movité pacienty z celé Prahy a okolí?

2) Rozpočet a finanční zdroje

Je nesporné, že všechny rekonstrukce je třeba řádně projektově připravit a zejména při zásahu do nosných konstrukcí nechat posoudit kvalifikovaným statikem. Z tohoto důvodu je každá rekonstrukce náročná na přípravu i na provádění a proto je důležité předem posoudit účelnost vynaložených finančních prostředků z hlediska jejich návratnosti.

Celkový rozpočet na rekonstrukci dosahoval částky 30 miliónů Kč. Z důvodu, že na tento druh stavby nebylo možné žádat o dotaci, musely být veškeré finanční zdroje pokryty z vlastních zdrojů. Takovýto objem prostředků z běžného rozpočtu není k dispozici, a proto přikročilo vedení obce k použití peněz za rozprodej pozemků ve vlastnictví obce.

Je více než zarážející, že v tomto roce, který je posledním funkčním obdobím, odsouhlasili koaliční zastupitelé silně deficitní rozpočet.

3) Realizace - projekt

V pečlivě připraveném výběrovém řízení zvítězila firma doporučená zastupiteli zvolenými za ODS- fa Fitaz.

4) Realizace - stavba:

Ve veřejném a neméně pečlivě připraveném výběrovém řízení zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou firma Fitaz, vlastněná dlouholetým předsedou místní organizace ODS, která tvoří většinovou koalici na místní radnici. Nutno podotknout, že akceptování nejnižší cenové nabídky není vždy výhodné z pohledu konečné stavební ceny.

Dále je více než zarážející, že se jedná již o třetí velkou stavbu organizovanou a financovanou Kunratickou radnicí. De facto všechny tři poslední velké stavby z prostředků naší obce byly realizovány a zaplaceny do pokladny firmy Fitaz pana Ing. Zdeňka Šmída.

4) Vícepráce

Při účtování cen stavebních prací se setkáváme s pojmem, který vypadá poměrně neškodně. Jmenuje se vícepráce, ale může mnohonásobně zdražit stavbu. V podstatě jde o to, že stavební firma podniká mnohem lépe, než většina jiných firem. Když jí nevyjde podnikatelský záměr, tak prostě zákazník doplatí na vícepracích.

Od počátku jsme napadali až nesmyslně nízkou cenu některých položek v rozpočtu stavby od vítězné firmy a důrazně jsme varovali před důsledky v podobě víceprací, ale jako vždy předtím, jsme byli přehlasováni.

První vlna víceprací od firmy Fitaz za 1,2 mil. Kč, i přes naše záporné stanovisko, prošla zastupitelstvem. Dle znaleckých posudků vypracovaných znalci v oboru pozemního stavitelství, jsou zjevné nedostatky v projektu, které způsobily (nebo tak byly připraveny?) vícepráce. Náš návrh usnesení podložený posudkem znalce, aby radnice zahájila zkoumání odpovědnosti projekční firmy za vady, byl opět přehlasován a zamítnut.!!!

Další náš návrh na řádné provedení statického průzkumu a následného doplnění statického projektu byl rovněž zamítnut!!!

Současní zastupitelé (nyní tzv. Nezávislí) konají zcela v zájmu svého utajeného předsedy a realizátora všech staveb. Vícepráce nerozporují, ani se nepokouší přenést zodpovědnost na dodavatele, protože tak by konali sice v zájmu občanů Kunratic, ale už ne v zájmu svého předsedy.

Dle informací z médií byla celá kunratická buňka ODS v čele se svým předsedou zrušena a poté již nebyla znovu přijata do řad ODS.

Část zápisu z 28. zasedání zastupitelstva dne 21/05/2014:

Ing. Langr předložil návrh na doplnění usnesení takto:

28.4/4 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice p o v ě ř u j e starostku Ing. Arch. Kabelovou, aby nechala zpracovat rozbor toho, kdo nese odpovědnost za vícepráce. Na základě tohoto rozboru pak bude určena částka, a kdo bude tyto více-náklady hradit.

Vzhledem k tomu, že již nikdo nepodal žádné pozměňovací návrhy, dala nejprve hlasovat o doplňujícím návrhu zastupitele Ing. Langra.

Hlasování:

 • PRO 4 -  Mandík, Langr, Rosík, Horký
 • PROTI 4 -  Alinčová, Kabelová, Vrba, Vraný
 • ZDRŽEL SE 2 -  Hilmarová, Potluka

Pozměňující návrh usnesení nebyl schválen.

Předsedající poté dala hlasovat o původním návrhu usnesení:

(Změna rozpočtu č. 7., zvýšení rozpočtu o 1 100,00 tis. Kč, části zisku z hospodářské činnosti let 2010 a 2011) tzn. odsouhlasení nákladů na vícepráce bez prověření odpovědnosti a navýšení deficitního rozpočtu obce)

Předkládá:      Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru)

Hlasování:      

 • PRO 6 -  Alinčová, Kabelová, Vrba, Vraný, Hilmarová, Potluka
 • PROTI 3 - Langr, Rosík, Horký
 • ZDRŽEL SE 1 – Mandík

 

Přikládáme následující dokumenty:

FITAZ vícepráce č. 1

FITAZ vícepráce č. 2

Náš odborný znalec p. Řehák - stanovisko č. 1

Odpověď firmy IKIZ, která již několik let organizuje výběrová řízení pro MČ Kunratice

Odpověď projekční firmy STOPRO, která byla doporučena zastupiteli z vedení radnice a vyhrála výběrové řízení

Náš odborný znalec p. Řehák - stanovisko č. 2

 

 

 V současné době čekáme na odpověď z radnice na naši nabídku dle emailu níže:

Dobrý den paní starostko,

prosím o zaslání termínu kontrolních dnů na tento nebo příští týden. Jedná se o jednorázovou schůzku nezávislého znalce v oboru pozemního stavitelství se zástupci realizační a projekční firmy (projektant, statik, atd.), kteří se kontrolních dnů jistě pravidelně účastní. Schůzku navrhujeme na místě stavby.

Poté nám (tj. MČ Kunratice) znalec vypracuje posouzení, zda požadované náklady na vícepráce jsou či nejsou oprávněné.

V kladném případě bychom tímto zajistili výraznou úsporu nákladů na vícepráce, které již nyní dosahují řádu miliónů. Předpokládáme Vaši součinnost v této akci, která je v zájmu řádného hospodáře MČ Kunratice

S pozdravem

M. Langr 

 

Číst 3029 krát Naposledy změněno úterý, 28 říjen 2014 19:59

3 komentáře

 • Odkaz Komentáře Jan Neruda pondělí, 13 říjen 2014 20:40 napsal(a) Jan Neruda

  Jsem rád, že má reakce vyvolala alespoň nějakou odezvu. Demokratické debatě se jistě nikdo nebrání, ale je potřeba nazývat věci správnými jmény. Pan Langr překrucuje fakta tak, aby to vyznívalo ve prospěch jeho politického snažení a pošpiňuje to práci lidí na MČP-4. Když už někdo zde překládá autorizovaná stanoviska odborníků, tak by měl přiznat celkový výsledek této snahy. Evidentně by pouze přiznal, že celá tato snaha byla pouze laciné gesto, které akorát zbytečně zaměstnalo lidi na MČP-4. Nikdo neříká, že by neměla být přísná kontrola, to ano, ale pokud někdo prezentuje věci, tak jak prezentuje a ještě se ohání stanovisky přizvaných odborníků, které jsou sepsány jak na objednávku, tak se na mě nezlobte, ale jedná se pouze o manipulaci s fakty.
  Současně bych rád připomněl, že pouze komentuji technickou rovinu problematiky a nechci hodnotit vhodnost objektu k takovéto rekonstrukci a ani to, kdo vyhrál celý tendr (p. Šmída jsem např. v životě ani neviděl). Na výstavbě zdravotního střediska finančně neprofituji, proto těžko mohu být zaujatý.
  Má reakce vznikla, snad je to znát, pouze z toho důvodu, že se už nemohu dívat na to, jak p. Langr tady demagogicky ovlivňuje veřejnost pod záštitou demokracie. Když bych měl být konstruktivní, proč doposud nebyl p. Langr schopný cokoliv prosadit v této otázce. Odpověď je více než jasná.
  Předkládejte fakta, pravdivě o nich hovořte a nepřekrucujte skutečnosti.
  Rád bych ještě něco objasnil ze soudku veřejných zakázek. Současný zákon o veřejných zakázkách je poměrně nešťastný a např. v rozpočtech není možné uvádět položku něco jako rezerva např. 10-ti % z rozpočtu (podstatné především pro investora). Při akcích, kde dochází k např. rekonstrukcím jako je tato, jsou vždy nějaké nenadálé skutečnosti, které se nedaly při sebelepší snaze předvídat a proto vznikají tzv. "vícenáklady", které p. Langr "používá tak rád". Jsou investice, které musí objednatel /investor uhradit, které nemohl předvídat a v rámci rozpočtu nebyly oceněny (nebo je možný i takovýto pohled, že se projektant bude 2x jistit a stavba bude hned na začátku prodražena o desítky procent). Takovýto vícenáklad by se uhrazoval a je jedno, kdo danou stavbu zhotovuje. Současně ale zákon o veřejných zakázkách hovoří, že vícenáklady nesmí překročit výši 20% původní rozpočtové / vytendrované ceny, proto již nemůže nastat situace jako např. u pražského tunelu Blanka. Objekt původní školy je z roku 1888, jestli se nemýlím, nejedná se o novostavbu, proto v tomto případě nelze opravdu být věštcem a vše předvídat, proto i zde vznikají vícenáklady. Současně dle právního výkladu, který si i p. Langr vyposlechl na zastupitelstvu, lze se dožadovat např. sankčních nároků v případě pochybení projektanta v případě, že např. chyboval a nechal postavit zeď, která spadla, nebo špatně vykázal vybavení objektu a dodání zapomenutého vybavení by prodloužilo termín pronájmu a provozu zdravotního střediska a tím pádem by vznikla ztráta např. na pronájmu. Pokud jsem dobře informovaný, tak k takovému případu nedošlo, jinak by pak Langr uspěl se svými námitkami a i zastupitelstvo dle přizvané právničky mohlo požadovat sankční náhradu.

 • Odkaz Komentáře R.L. pondělí, 13 říjen 2014 11:21 napsal(a) R.L.

  Podporuji demokratickou debatu. To Kunratice neunesou? Jakakoliv kritika spusti uplne silene reakce.
  Za prestavbou budovy je jiste prace a usili mnoha lidi, ale prostor pro jiny nazor snad muze byt. Budova se nachazi u krizovatky, jejiz prujezdnost je napr. rano katastrofalni. O dosazitelnosti mnoha zdravotnickych zarizeni MHD ani nemluvim.
  Respekt tem, kteri bojuji za svuj nazor i za cenu ze treba neni 100% popularni a neznamena zalibit se vetsine.
  Rikat ze je vse ok, placat se po ramenou a prestrihavat slavnostne pasky je jiste vdecnejsi cinnost.
  Clanek predchoziho prispevatele je jiste dostatecne fundovany a odborny. Ale pan je zjevne v dane zakazce zaujaty, takze na jakou stranu se postavi je jasne. Nenechte se tim zhnusit.

 • Odkaz Komentáře Jan Neruda neděle, 12 říjen 2014 23:42 napsal(a) Jan Neruda

  Pane Langr, toto je snůška vykonstruovaných nesmyslů až lží (vyjadřuje k reakcím ohledně víceprací a technicko-stavební rovině). Je mi dost úzko z toho, jak někdo může pro své politické ambice takto ničit práci mnoha lidí, kteří se snaží vybudovat něco, co obci jednoznačně prospěje. Mohl bych tady dementovat asi postupně všechny Vaše výroky, ale na rozdíl od Vás nemám chuť se po někom vozit. Váš znalecký odborník p. Řehák je autorizovaný inženýr pro pozemní stavby podobně jako já a rozhodně nemá odbornost na to, aby posuzoval odbornost statickou. Současně asi neumí číst stavební výkresy, neboť by nemohl nesmyslně tvrdit, že v 1.PP je dostatečná podchodná výška (možná tak ve vrcholech kleneb), když dveře mezi místnostmi byly průchozí na výšce cca 1650mm. Dále k objektu byl vytvořen podrobný stavebně-technický průzkum o více jak 40 sond v objektu a digitální dokumentace skutečného zaměření. Vše jistě může MČP-4 doložit. Takto bych mohl pokračovat dále, podobně jako poslední reakce p. Řeháka v stanovisku č. 2 na to, že by se měli provést nové věnce. Jak asi, když má být ponecháno obvodové zdivo a stropy jsou i pro tuto skutečnost prováděny jako ocelobetonové pro zachování průčelních zdí (nové stropní nosníky se vkládají do kapes po odstraněných dřev. trámech) Nechápu, že se Vám mohl někdo takto zaprodat, aby vydal takováto laická stanoviska. Každý, kdo nahlédne do projektové dokumentace a bude umět číst dokumentaci, tak mu bude jasný, jak se p. Řehák mýlí a možná i účelově lže. Dokumentace byla vyprojektována dle všech zákonných požadavků pro výběrové řízení, jinak by ani nešla použít pro veřejnou zakázku. Je zvláštní, že když jste Vy a i Váš odborný zástupce byli pozváni na stavbu, aby se všechny Vaše výpady vysvětlili, tak jste nebyli schopni cokoli rozporovat (vše je uvedeno v zápisech ze stavby). Fakta totiž mluví jasně a kdybyste na cokoliv přišli, tak byste se tady nerozvíjel v laterálním slohu, ale jistě využil ve "Vašem politickém boji". Současně při posledním jednání byla přizvána právnička, která rovněž veškeré Vaše výroky ohledně víceprací dementovala a vysvětlovala na pravou míru. Škoda jen, že tyto rozhovory nikdo nenahrávána, aby bylo hned jasné, kdo tady vyjadřuje čistě účelově a demagogicky.
  Nejsem občan Kunratic, nejsem jakkoliv politicky v Kunraticích a kdekoliv jinde angažován. Po seznámení s Vámi a Vašimi kolegy p. Hasíkem a Rosíkem jsem dost ztratil veškeré iluze o tom, jak se dělá politika. Lidé z Kunratic mohou být jedině šťastni, že doposud měli tak charakterního člověka jako je p. Kabelová. Opravdu nechápu, jak někteří lidé z MČP-4 mohou snášet tuto Vaši doslova šikanu.
  A pro Vás, boží mlýny melou pomalu, ale jistě...

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: