pondělí, 08 červenec 2013 11:04

Námitky MČ k řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Rezidence „Zelený svět“ - bývalá Atalanta.

Napsal(a)

 

Na posledním jednání zastupitelstva jsme byli informováni o poslední verzi námitek MČ k plánované stavbě rezidenčního objektu na pozemku bývalé Atalanty. Zastupitelstvo nemění svůj negativní postoj k této stavbě.

M. Langr

 

Celé znění námitky:

Věc: Námitky MČ k řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Rezidence „Zelený svět“ - objekt pro bydlení při ul. K Zeleným domkům, Lisztova a Kalmánova na pozemcích parc. č. 444/1,444/2 a 445/1 v k. ú. Kunratice v Praze-Kunraticích

MČ Praha-Kunratice na základě opakovaného projednání návrhu v odborných komisích, na poradě starostky i na zasedání zastupitelstva jako účastník řízení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, § 85, odst. 1b a zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění § 18, odst. h, sděluje, že s umístěním výše uvedené stavby zásadně nesouhlasí, a to z mnoha důvodů:
 Návrh odporuje vyhlášce hl. m. Prahy č. 32/1999 ve znění změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, oddíl 8, odst. 3. Dotčené pozemky se nacházejí ve stabilizovaném území, kde není stanovena míra využití území. Z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti, čemuž návrh, několikanásobně objemnější než největší objekty ve vzdálenosti do 150 – 350 m neodpovídá. Právě necitlivé umístění bytových domů na západním okraji ul. K Zeleným domkům z doby totality je negativním příkladem nekompetentního počínání samosprávy i státní správy, ve kterém zástupci MČ nehodlají pokračovat. Zakomponování bytového domu do lokality izolovaných rodinných domů by bylo ještě horším kompozičním přečinem, neboť bytové domy na západním okraji ul. K Zeleným domkům se nacházejí alespoň v izolované poloze, zatímco v případě Rezidence je tomu právě naopak.
 Návrh odporuje vyhlášce hl. m. Prahy č. 26/1999 v platném znění, čl. 4, odst. 1. Umístění stavby a míra zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, jedná se, jak je již uvedeno výše, o lokalitu zastavěnou izolovanými rodinnými domy, a požadavkům na zachování pohody bydlení. Umístěním stavby a jejím následným provozem by došlo k obtěžování okolí nad přípustnou míru. V návrhu Rezidence „Zelený svět“ jsou okna všech 22 bytových jednotek směrována buď přímo do přilehlých zahrad rodinných domů, nebo je dělí od těchto zahrad pouze úzká ulice Lisztova. Realizací návrhu by došlo ke znehodnocení okolní zástavby z důvodu naprosté ztráty soukromí, znehodnocení výhledu a rušení dopravní obsluhou nesrovnatelně intenzivnější, než je běžné u izolované rodinné zástavby.
 Umístění občanské vybavenosti v 1. a 2. NP (zdrav. zařízení) není pro MČ nijak přínosné, protože MČ v současné době řeší výhledový nedostatek uvedených zařízení přípravou rekonstrukce č.p. 57 na zdravotnické středisko, které bude mnohem komfortnější, než navržená občanská vybavenost v Rezidenci. Zdravotnické středisko v majetku MČ bude mít více ordinací, lékárnu, prostornější ordinace, čekárny i sesterny a dále bude obsahovat i denní místnost pro personál a skladové prostory. Bude umístěno bezprostředně u zastávky MHD a v blízkosti MŠ a ZŠ.
 Realizace návrhu by byla nebezpečným precedentem pro umísťování nadměrných staveb i v jiných částech Kunratic, proto návrh naráží na obrovský odpor několika občanských sdružení i široké veřejnosti.
 V textové i grafické části dokumentace je chybně uvedeno, že vjezd z ul. Kalmánovy je stávající. Jak je možné snadno zjistit místním šetřením nebo na ortofotomapě, není tomu tak a MČ jako vlastník ul. Kalmánové již dříve vydala nesouhlas s povolením tohoto nového vjezdu pro projekt Rezidence. Vjezd z ul. Lisztova sice fyzicky existuje jako vjezd sloužící bývalé prodejně potravin, ale v dokladové části není předložen žádný souhlas vlastníka komunikace ani povolení OŽPAD ÚMČ P4 a není tedy možné zkontrolovat, zda se jedná o vjezd původně povolený.
 Ke stávajícím přípojkám není předložen žádný pasport, který by dokladoval, že tyto letité přípojky jsou v přijatelném technickém stavu a tudíž funkční.
 Návrh odporuje vyhlášce hl. m. Prahy č. 26/1999 ve znění pozdějších předpisů, čl. 11, odst. 7, kde je uvedeno, že dešťové vody ze staveb by se měly přednostně likvidovat vsakem. O možnosti vsaku dešťových vod předložená dokumentace vůbec nepojednává a navíc neobsahuje vyčíslení dešťových vod ze zpevněných ploch. Vzhledem k problematické situaci z hlediska dešťové kanalizace v ul. K Zeleným domkům MČ na likvidaci dešťových vod na pozemku investora trvá.
 V textové části na str. 6 je v kapitole týkající se vlivu na životní prostředí pouze uvedeno, že je tento vliv minimální. Chybí uvedení důvodů, na základě kterých projektanti k tomuto tvrzení dospěli, přestože dotčené pozemky zatěžují nepřiměřeně kapacitní zástavbou (chybí srovnání dopravního zatížení Rezidence a 2 rodinných domů, které by odpovídaly velikosti dotčených pozemků, stejně tak chybí srovnání výměry zeleně u uvedených typů zástavby apod.)
 V dokladové části řada stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury chybí nebo je neplatná.
V prvé řadě chybí aktuální vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, případně i odboru územního plánu MHMP, která jsou v tomto případě zvlášť důležitá. V předchozích vyjádřeních ÚRM č.j. 674/08 ze dne 29.2.2008 a č.j. 5336/12 ze dne 26.6.2012- viz příloha včetně průvodního mailu naše č.j. 1642/2013 ze dne 26.6.2013 vyhodnotil záměr tak, že dojde k nepřiměřenému nárůstu zastavěné plochy na pozemku.
Dále chybí zejména posouzení vlivů na životní prostředí ÚMČ P4 podle zák. č. 100/2001 Sb., stanovisko vodoprávního úřadu ÚMČ P4, stanovisko Pražské vodohospodářské spol. a.s., stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy (přiložené stanovisko je neplatné, protože se vztahuje k předchozí projektové dokumentaci, kde nebyly lékařské ordinace) a STAR 21 Networks, a.s. Chybí také, jak je již uvedeno výše, souhlas MČ Praha-Kunratice k napojení na místní komunikace (souhlas s umístěním vjezdů) a souhlas vlastníka přilehlých komunikací.
Neplatná jsou stanoviska Pražské teplárenské, 4-Energetické, a.s., PRE distribuce, a.s., Eltodo Citelum, T-Mobile Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s., Českých radiokomunikací, Ministerstva vnitra ČR, Mobilkom, a.s., CentroNet, a.s., ČEZ ICT service, T-Systéms Czech Republic a.s., TeliaSonera International Carrir CR, a.s., UPC Česká republika a.s., RIO Media a.s., a BOHEMITEL s.r.o.

Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice

Číst 3980 krát Naposledy změněno úterý, 26 srpen 2014 09:54

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: