Libuše Krausová

Libuše Krausová

úterý, 31 březen 2015 19:14

K demogarfii Kunratic

Zdroj dat: ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel

Od devadesátých let minulého století se počet obyvatel Kunratic téměř ztrojnásobil. Dnes již přesáhl hodnotu 9. tis. – je nás 9092. Jak je však možné vyčíst za dat posledního Sčítání lidí domů a bytů, které se uskutečnilo v roce 2011, skutečně žijících obyvatel je v této městské části mnohem více. V roce 2011 činil rozdíl mezi tzv. „trvale hlášenými“ a „skutečně žijícími“ obyvateli více než 1300 lidí! Dle tohoto posledního sčítání obyvatelstva měly Kunratice 9654 obyvatel, dle statistik Českého statistického úřadu ze stejného roku pak 8 361. Rozdíl je způsoben tím, že Sčítání lidí, domů a bytů, které se v zemích evropské unie dle jednotné metodologie provádí v desetiletých cyklech, počítá s reálně žijícími obyvateli v územním celku – nikoli jen s těmi trvale přihlášenými. Taková čísla lépe odrážejí skutečnost v daném území.

Kunratice skutečně mladé

Při srovnání věkové struktury obyvatel Kunratic, okolních městských částí a průměru Prahy pak můžeme konstatovat, že Kunratice jsou „skutečně mladé“. Podíl dětí ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel je 18,5%, tedy hodnota o více než 4 % větší než je celopražský průměr (ten dosahuje hodnoty 14,1%). Podíl dětí ve věkové kategorii 0-14 let v Kunraticích a okolních městských částech pak přibližuje následující mapa.

mapka

Zpracováno v software RegioGraph – www.regiograph.cz

Nejedná se však o žádnou převratnou novinku posledních let. Kunratice jsou a v minulosti vždy byly městskou částí s nadprůměrným podílem dětí, jak ostatně potvrzuje následující tabulka.

    Celopražský průměr   MČ Kunratice
Podíl dětí ve věkové kategorii 0-14 v roce 2001 13,40% 16,80%
Podíl dětí ve věkové kategorii 0-14 v roce 2011 12,10% 15,80%
Podíl dětí ve věkové kategorii 0-14 v roce 2013 14,10% 18,50%

Zdroj dat: ČSÚ, u let 2001 a 2011 se vychází z dat populačních censů

Plánování s ohledem na dlouhodobé demografické trendy

Plánování v územním celku, jakým jsou i městské části, by mělo reflektovat dlouhodobý demografický vývoj v území s ohledem na změny podílu jednotlivých věkových kategorií.  Pak je možné poměrně přesně určit počet obyvatel dané věkové kategorie a na základě toho dále plánovat rozvojové aktivity, případně kapacity různých typů zařízení (školská, zdravotnická…).  Zároveň je vždy nutné velmi pečlivě počítat se změnou podílu jednotlivých věkových kategorií, zvláště v období tzv. populačních boomu. Jen pro ilustraci, počet obyvatel Kunratic se od počátku devadesátých let téměř ztrojnásobil, kapacita školy se však ani nezdvojnásobila (z 377 na 690).

Proč se tedy v územních celcích často nerealizují rozvojové a investiční aktivity s ohledem na dlouhodobý demografický vývoj, který je, na rozdíl od ekonomického prognózování, poměrně jednoduše předvídatelný? Těžko říci, může to být přičteno na vrub špatným politickým rozhodnutím na různých úrovních, nedostatku financí, případně kombinaci faktorů a samozřejmě také skutečným – nejen proklamovaným prioritám jednotlivých zastupitelstev.

Libuše Krausová

čtvrtek, 29 leden 2015 10:09

Demokracie po Kunraticku

Poznámka k obsazení výborů a komisí

Info na úvod:  Zastupitelstva mají ze zákona povinnost zřizovat výbory - finanční a kontrolní. Dále se zřizují komise, které jsou poradním orgánem starosty.  Funkční období těchto výborů a komisí je čtyřleté a shodné s funkčním obdobím zastupitelstva. Po ustanovujícím zasedání zastupitelstva se obsazují tyto výbory a komise. Členové výborů a komisí pak ze svých členů volí předsedy. U finančního a kontrolního výboru musí být předseda členem zastupitelstva a zároveň není možné, aby tuto funkci vykonával starosta či místostarosta.

Obsazování předsedů výborů – demokratická kontrolní protiváha

V komunální politice bývá dobrým zvykem, že obsazení a místo předsedy kontrolního výboru bývá nabídnuto zastupitelům fakticky se nepodílejícím na moci. Nejčastěji jsou tato místa obsazována nejsilnější opoziční stranou, aby byla vytvořena jakási demokratická kontrolní protiváha k vládnoucí části zastupitelstva. Zvláště vhodné je to v případě, když většinu zastupitelstva tvoří jeden politický subjekt. V tomto funkčním období má Hnutí Pro Kunratice 6 zastupitelů z 11!.

Výše uvedené zvyklosti v Kunraticích neplatí.  Zastupitelům zvoleným za TOP 09 (ale ani z ANO 2011), nebylo nabídnuto místo předsedy kontrolního výboru a dokonce nedostali ani možnost se na práci ve výborech jakkoli podílet. Do výborů ani komisí totiž vůbec nebyli přijati! TOP09 nominovala po dvou členech do každého výboru (finanční a kontrolní) i do všech komisí. Této nominaci však, až na jednu výjimku, nebylo vyhověno (platí i pro ANO 2011). Ve všech komisích i výborech přitom najdeme zástupce z kandidátek stran a hnutí, které se do zastupitelstva ani nedostali.

Nebezpečný precedens

Opozice, představovaná TOP 09 a ANO, která v Kunraticích získala 36,9 % hlasů voličů, tak pro toto volební období nedostává šanci plnit funkci řádné opozice a dostávat se ve výborech a komisích k jakýmkoli připravovaným materiálům a diskutovaným tématům.

Tento precedens nemá obdoby v zastupitelstvech městských částí Prahy, a ostatně ani zde v Kunraticích. O demokratičnosti takového počínání pak nemůže být ani řeč. Na místa v komisích či výborech není právní nárok, je to přirozeně otázka jakési morální vyspělosti a schopnosti fungovat na skutečně demokratických principech. Jen dodáváme, že v minulém volebním období za paní starostky Ing. arch. Kabelové nám přirozeně bylo umožněno se na činnosti výborů a komisí podílet.

Pokulhávající demokracie

Vážení spoluobčané, obezřetně sledujte počítání tohoto zastupitelstva. Bedlivě také sledujte, jaké bude složení redakční rady nového Kunratického zpravodaje, a pečlivě si po čtyři roky vyhodnocujte jeho obsah. Sami si udělejte obrázek o tom, zda jsou v něm předkládané informace skutečně objektivní a vyvážené. Kolikrát v něm budete mít šanci se dočíst i o nepopulárních věcech a třeba poněkud ožehavých Kunratických tématech či polemiku některého z opozičních zastupitelů. Protože to k demokratické diskusi a na stánky radničních zpravodajů přirozeně patří. 

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: