pátek, 09 květen 2014 02:00

Priority TOP 09 Kunratice

Napsal(a)

Řízení radnice a komunikace s občany:

 • Chceme efektivní, manažerské řízení chodu radnice a omezení zbytečné administrativy a byrokracie.
 • Zajistit ochotné, kompetentní a odpovědné úředníky.
 • Koordinace projektů s magistrátem hl.m. Prahy.
 • Budeme aktivně prosazovat „komunikující úřad otevřený lidem“ – rychle a ochotně poskytovat informace občanům, reagovat na jejich podněty a připomínky, zlepšovat a zjednodušovat přístup obyvatelů k informacím o dění v Kunraticích
  • zavedením informačního newsletteru o dění v Kunraticích a aktuálně probíhajících akcích,
  • lépe strukturovaný web, který bude poskytovat aktuální informace ařešení pro jednotlivé situace
 • Veškeré smlouvy s městem zveřejníme na internetu
 • Umožníme veřejnou diskuzi již ve fázi plánování nových projektů v Kunraticích.

Rozpočet, ekonomika a finance

 • Zasadíme se o vyrovnané rozpočty a průhledné hospodaření MČ. Budeme sestavovat rozpočet bez nutnosti získávání finančních prostředků na běžné výdaje prodejem majetku MČ-Kunratice. Průběžně budeme kontrolovat a zveřejňovat efektivnost výdajů MČ Kunratice.
 • Provedeme audit hospodaření MČ Kunratice za minulé období a jeho vyhodnocení. Nový rozpočet a jeho plnění bude transparentní a všechny projekty, i ty malé, budou řízeny profesionálně podle projektových standardů jako celek.
 • Transparentní výběrová řízení a elektronické aukce – zapojíme se do programů pro průhledná výběrová řízení vedená elektronickou formou. Takový program zajistí uveřejnění informací o budoucích i minulých řízeních i o vybraných dodavatelích a jejich nabídkách, čímž se minimalizuje riziko manipulace při výběru, usnadňuje možnost zúčastnit se řízení pro nové firmy a zvyšuje se tím konkurenceschopnost.
 • Zvýšíme investiční a neinvestiční dotace od MHMP do naší MČ. Zajistíme efektivní a včasné žádosti na projekty a čerpání již přidělených peněz na investice v Kunraticích
 • Maximálně využijeme fondů EU a granty pro rozvoj MČ. Navýšíme objem grantů pro projekty, které jsou v souladu s potřebami občanů a s těmito prioritami TOP09 v Kunraticích.
 • Rozšíříme spolupráci s občanskými sdruženími a spolky v Kunraticích a jinými subjekty v oblasti získávání grantů při projektech vhodných pro Kunratice.

Životní prostředí a rozvoj MČ

 • Uděláme vše pro zachování rekreační a krajinotvorné funkce rybníků Šeberák a Olšanský - co nejrychleji napravíme současný ostudný stav rybníka. Chceme vybudovat rekreační zónu okolo celého rybníka včetně naučné stezky, herních prvků pro děti, outdoorové posilovny apod.
 • Budeme bránit realizaci megalomanských staveb jako je například plánovaný bytový dům v ulici Lisztova, polyfunkční dům u ul. Vídeňská, plovoucí domy na rybníku Šeberák apod.
 • Zajistíme ve spolupráci s MHMP revitalizaci Bažantnice jako území pro relaxaci a odpočinek (vyčištění vodních toků a rybníčku, odklestění, osazení herními prvky pro děti, vytvoření naučné stezky a nových vstupů).
 • Dobudujeme cyklostezky a napojíme je na cyklostezky sousedních městských částí a obcí.
 • Zasadíme se o převzetí zámku a zámeckého parku do správy MČ a získat prostředky na jeho rekonstrukci s následným využitím prostor pro veřejné kulturně-společenské akce.
 • Ve spolupráci s magistrátem zahájíme kroky k reálnému vytvoření pásu rekreační zeleně kolem Kunratic, propojený stezkami pro pěší a to ve shodě s platným územním plánem.

Doprava a infrastruktura

 • Zajistíme dokončení rekonstrukcí nevyhovujících komunikací a inženýrských sítí, prosadíme rozvoj chodníkového programu pro vyšší bezpečnost chodců, zvýšení bezpečnosti přechodů zejména v okolí zastávek MHD.
 • Prosazujeme zastávku všech projíždějících autobusů MHD v ul. Na Knížce pro obsloužení nových rodinných domů.
 • Zasadíme se na všech úrovních o vybudování nové tranzitní komunikace vedoucí od IKEMu přes průmyslový areál, kolem SAPy až ke Kunratické spojce a Pražskému okruhu, což zklidní ul. Vídeňskou na místní komunikaci.
 • Zahájíme kroky k úpravě komunikace K Verneráku k snížení hlučnosti dopravy.

Bezpečnost

 • Zkvalitníme práci městské policie a rozšíříme preventivně-osvětové akce pro občany MČ
 • Zajistíme pravidelné hlídky městské policie v kritických oblastech v rizikových denních hodinách.
 • Zavedeme kamerový systém před konkrétní riziková místa vykrádání automobilů (parkovací plochy před školou, školkou, sokolovnou, obchody apod.)

Zdravotnictví a sociální péče

 • Zajistíme řádné dokončení rozestavěné stavby Zdravotního střediska a obsazení potřebnými ordinacemi jako např. praktický lékař, pediatr apod.
 • Finančně podpoříme neziskové organizace starající se o seniory a zdravotně postižené spoluobčany

Školství, kultura a sport

 • Prostřednictvím dotací a grantů z Magistrátu hl. m. Prahy zajistíme více financí do Mateřské a Základní školy
 • Finančně podpoříme místní sportovní a neziskové organizace v rámci prevence kriminality dětí a mládeže
 • Podporujeme Klub seniorů a volnočasové aktivity seniorů. Společně se seniory vytipujeme lokality pro vybudování multigeneračního sportovního hřiště.
 • Zachováme objekt Golčova 24 pro potřeby knihovny, mateřského centra U Motýlků a Klubu seniorů a budeme je podporovat v jejich činnosti.
 • Zachováme současné umístění fotbalového hřiště na Vimperském náměstí, s cílem vybudovat nové kvalitní zázemí pro hráče i diváky a doplnit o multifunkční sportovní komplex pro teenagery.
 • Vypracujeme ucelenou nabídku možností sportovních aktivit v obci pro děti i dospělé (ve spolupráci se školami, Sokolem, SK Slovan a dalšími subjekty)
 • Podporujeme a chceme rozvíjet nabídku kulturních a sportovních akcí v parku, Tvrzi a celé obci.
Číst 4194 krát Naposledy změněno středa, 17 září 2014 08:41

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: