Miloš Langr

Miloš Langr

Obyvatelé ulice U Rakovky si již dlouhodobě stěžují na hluk, vibrace a nebezpečí pro chodce způsobené nákladní dopravou do průmyslových areálů, které jsou situovány na konci ulice.

"Po detailní prohlídce místa a prostudování katastrálních map mě napadlo, že k průmyslovým areálům by mohla vést i jiná cesta než jen ul. U Rakovky", říká Miloš Langr, zastupitel za TOP 09. "Je tam vnitro areálová komunikace bývalých Vodních staveb, která patří firmě Vimbau. K propojení s koncem ul. U Rakovky by stačilo vybudovat krátký úsek cesty přes pruh pozemku, který patří městu", dodává.

Proto koncem roku 2011 zahájila TOP 09 jednání s představiteli firmy Vimbau. V zásadě se myšlence použití jejich soukromé cesty pro veřejnou dopravu (nákladní) nebránili, ale požádali o doložení předpokládaného dopravního zatížení, aby mohli stanovit předpokládané vícenáklady na provoz a obnovu jejich komunikace způsobenou vyšším zatížením.  

Dopravní průzkum objednala MČ u ČVUT fakulty Dopravních systémů. "V řešitelském týmu je také kunratický občan Ph.D. Ondřej Nováček, který se problematikou dopravy v naší lokalitě dlouhodobě zabývá", upozorňuje M. Langr.

 

Vyřešení tohoto problému bude vyžadovat spolupráci všech dotčených stran, tedy především MČ Kunratice, firmy Vimbau, MHMP  a také občanů ul. U Rakovky aby své zájmy více a důsledněji prosazovali.

 

TOP 09 Kunratice

 

 

Na posledním jednání zastupitelstva jsme byli informováni o poslední verzi námitek MČ k plánované stavbě rezidenčního objektu na pozemku bývalé Atalanty. Zastupitelstvo nemění svůj negativní postoj k této stavbě.

M. Langr

 

Celé znění námitky:

Věc: Námitky MČ k řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Rezidence „Zelený svět“ - objekt pro bydlení při ul. K Zeleným domkům, Lisztova a Kalmánova na pozemcích parc. č. 444/1,444/2 a 445/1 v k. ú. Kunratice v Praze-Kunraticích

MČ Praha-Kunratice na základě opakovaného projednání návrhu v odborných komisích, na poradě starostky i na zasedání zastupitelstva jako účastník řízení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, § 85, odst. 1b a zákona č. 131/2000 Sb. v platném znění § 18, odst. h, sděluje, že s umístěním výše uvedené stavby zásadně nesouhlasí, a to z mnoha důvodů:
 Návrh odporuje vyhlášce hl. m. Prahy č. 32/1999 ve znění změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, oddíl 8, odst. 3. Dotčené pozemky se nacházejí ve stabilizovaném území, kde není stanovena míra využití území. Z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti, čemuž návrh, několikanásobně objemnější než největší objekty ve vzdálenosti do 150 – 350 m neodpovídá. Právě necitlivé umístění bytových domů na západním okraji ul. K Zeleným domkům z doby totality je negativním příkladem nekompetentního počínání samosprávy i státní správy, ve kterém zástupci MČ nehodlají pokračovat. Zakomponování bytového domu do lokality izolovaných rodinných domů by bylo ještě horším kompozičním přečinem, neboť bytové domy na západním okraji ul. K Zeleným domkům se nacházejí alespoň v izolované poloze, zatímco v případě Rezidence je tomu právě naopak.
 Návrh odporuje vyhlášce hl. m. Prahy č. 26/1999 v platném znění, čl. 4, odst. 1. Umístění stavby a míra zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, jedná se, jak je již uvedeno výše, o lokalitu zastavěnou izolovanými rodinnými domy, a požadavkům na zachování pohody bydlení. Umístěním stavby a jejím následným provozem by došlo k obtěžování okolí nad přípustnou míru. V návrhu Rezidence „Zelený svět“ jsou okna všech 22 bytových jednotek směrována buď přímo do přilehlých zahrad rodinných domů, nebo je dělí od těchto zahrad pouze úzká ulice Lisztova. Realizací návrhu by došlo ke znehodnocení okolní zástavby z důvodu naprosté ztráty soukromí, znehodnocení výhledu a rušení dopravní obsluhou nesrovnatelně intenzivnější, než je běžné u izolované rodinné zástavby.
 Umístění občanské vybavenosti v 1. a 2. NP (zdrav. zařízení) není pro MČ nijak přínosné, protože MČ v současné době řeší výhledový nedostatek uvedených zařízení přípravou rekonstrukce č.p. 57 na zdravotnické středisko, které bude mnohem komfortnější, než navržená občanská vybavenost v Rezidenci. Zdravotnické středisko v majetku MČ bude mít více ordinací, lékárnu, prostornější ordinace, čekárny i sesterny a dále bude obsahovat i denní místnost pro personál a skladové prostory. Bude umístěno bezprostředně u zastávky MHD a v blízkosti MŠ a ZŠ.
 Realizace návrhu by byla nebezpečným precedentem pro umísťování nadměrných staveb i v jiných částech Kunratic, proto návrh naráží na obrovský odpor několika občanských sdružení i široké veřejnosti.
 V textové i grafické části dokumentace je chybně uvedeno, že vjezd z ul. Kalmánovy je stávající. Jak je možné snadno zjistit místním šetřením nebo na ortofotomapě, není tomu tak a MČ jako vlastník ul. Kalmánové již dříve vydala nesouhlas s povolením tohoto nového vjezdu pro projekt Rezidence. Vjezd z ul. Lisztova sice fyzicky existuje jako vjezd sloužící bývalé prodejně potravin, ale v dokladové části není předložen žádný souhlas vlastníka komunikace ani povolení OŽPAD ÚMČ P4 a není tedy možné zkontrolovat, zda se jedná o vjezd původně povolený.
 Ke stávajícím přípojkám není předložen žádný pasport, který by dokladoval, že tyto letité přípojky jsou v přijatelném technickém stavu a tudíž funkční.
 Návrh odporuje vyhlášce hl. m. Prahy č. 26/1999 ve znění pozdějších předpisů, čl. 11, odst. 7, kde je uvedeno, že dešťové vody ze staveb by se měly přednostně likvidovat vsakem. O možnosti vsaku dešťových vod předložená dokumentace vůbec nepojednává a navíc neobsahuje vyčíslení dešťových vod ze zpevněných ploch. Vzhledem k problematické situaci z hlediska dešťové kanalizace v ul. K Zeleným domkům MČ na likvidaci dešťových vod na pozemku investora trvá.
 V textové části na str. 6 je v kapitole týkající se vlivu na životní prostředí pouze uvedeno, že je tento vliv minimální. Chybí uvedení důvodů, na základě kterých projektanti k tomuto tvrzení dospěli, přestože dotčené pozemky zatěžují nepřiměřeně kapacitní zástavbou (chybí srovnání dopravního zatížení Rezidence a 2 rodinných domů, které by odpovídaly velikosti dotčených pozemků, stejně tak chybí srovnání výměry zeleně u uvedených typů zástavby apod.)
 V dokladové části řada stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury chybí nebo je neplatná.
V prvé řadě chybí aktuální vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, případně i odboru územního plánu MHMP, která jsou v tomto případě zvlášť důležitá. V předchozích vyjádřeních ÚRM č.j. 674/08 ze dne 29.2.2008 a č.j. 5336/12 ze dne 26.6.2012- viz příloha včetně průvodního mailu naše č.j. 1642/2013 ze dne 26.6.2013 vyhodnotil záměr tak, že dojde k nepřiměřenému nárůstu zastavěné plochy na pozemku.
Dále chybí zejména posouzení vlivů na životní prostředí ÚMČ P4 podle zák. č. 100/2001 Sb., stanovisko vodoprávního úřadu ÚMČ P4, stanovisko Pražské vodohospodářské spol. a.s., stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy (přiložené stanovisko je neplatné, protože se vztahuje k předchozí projektové dokumentaci, kde nebyly lékařské ordinace) a STAR 21 Networks, a.s. Chybí také, jak je již uvedeno výše, souhlas MČ Praha-Kunratice k napojení na místní komunikace (souhlas s umístěním vjezdů) a souhlas vlastníka přilehlých komunikací.
Neplatná jsou stanoviska Pražské teplárenské, 4-Energetické, a.s., PRE distribuce, a.s., Eltodo Citelum, T-Mobile Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s., Českých radiokomunikací, Ministerstva vnitra ČR, Mobilkom, a.s., CentroNet, a.s., ČEZ ICT service, T-Systéms Czech Republic a.s., TeliaSonera International Carrir CR, a.s., UPC Česká republika a.s., RIO Media a.s., a BOHEMITEL s.r.o.

Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice

Zajištění zimní údržby v k.ú. Kunratice

Dne 21.5. 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele zimní údržby v Kunraticích. Pokud váte o nějaké solidní firmě, která by se chtěla zúčastnit, pošlete jim tuto informaci co nejdříve. Zadávací dokumentace je v příloze. Odkaz na zadávací dokumentaci: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231134 

M. Langr

text poptávky na webu:

Dodavatel se zaváže dle podmínek stanovených ve Smlouvě o zajištění zimní údržby v k.ú. Kunratice a jejích přílohách provádět pro zadavatele komplexní údržbu komunikací a chodníků na vymezeném území v městské části Kunratice.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV Čištění a zametání ulic
Datum ukončení příjmu nabídek 10.06.2013 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Informace o zadavateli
Název Městská část Praha-Kunratice
IČO 00231134
Adresa
K Libuši 7/10
14823 Praha-Kunratice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 235415
Dokumenty veřejné zakázky
Výzva
Výzva k podání nabídky (313.52 KB, Změněno 21.05.2013 09:02:46)

Zastupitelům předloženy podklady -Usnesení z MČ od roku 2008 do 2012

 

 • Navrhuji na veškerou zástavbu v Kunraticích použít regulativ- viz návrh MČ z roku cca 2008, O2,5 patra atd. tj. přísnější než současný platný O1 3 patra/60.- (chtěl bych aby se znovu projednal v komisích a případně doplnit i o další podmínky typu min. odstupových vzdáleností a především chodníků, zelených pruhů apod. které by řešily min. odstup plotu a domu od komunikace).
 •  
 • Navrhuji trvat na zeleném pásu kolem Prahy tj. na západě, jihu a severo-jihu Kunratic- shoda.
 • Území pro změnu UP na obytnou pro stavbu Central Group za Šeberákem u Kunratické spojky- zatím se neprojednávalo, předběžně byl souhlas zastupitelstva asi v roce 2009. Paní starostka si chce nechat předložit nejprve urbanistickou studii, která by dávala jistotu kvalitního řešení a poté by byla pro schválení. Já připojuji druhou podmínku - vyjednat a zabezpečit protislužby od investora pro obec - např. stavby vybavenosti, sport zařízení, parků apod. Je třeba konkrétně dohodnout, alespoň řádově, minimální finanční částku takové protislužby. Přesnou náplň požadované protislužby bychom měli postupně navrhovat a ujasňovat si z návrhů priority.- všichni souhlasí
 •  
 • Vimperské nám a nové plochy pro sport:  starostka předložila studii 2 fotbalových hřišť na Růžárně- kterou nechala vypracovat MČ.  Já namítám, že výsledkem veškerých prodejů pozemků MČ (cca 10.000 m2 stavebních pozemků za Vídeňskou a prodej části pozemků na Vimperském nám. Na RD)  a velkých změn v ÚP a  atd. by bylo sportovní zařízení výhradně pro fotbal a nic (a nikoho) jiného. Navrhuji tedy zařadit do těchto plánů investic také multifunkční sportoviště, veřejně přístupné (např. dle Šeberova). Je třeba zvážit zda by bylo na Vimperském nám nebo  společně s fotbalem na jiném místě (Růžárna nebo okolo Olšaňáku). Na návrh pí. Alinčové všichni souhlasili ponechat navrženou změnou funkční plochy Vimperského nám. Na VV- veřejná vybavenost (můj comm. pozor: VV funkce může být sport a park, ale také např. stavba polikliniky a jiné velké stavby s komerčním pozadím apod.). MČ říká, že je to míněno jako rezerva na další využití pokud se povede zajištění nového pozemku pro fotbalu. Pozor zde je jasný záměr radnice na prodej pozemků na Vimperském nám. Musí být PŘEDEM jasné jaký max. podíl bude prodán a na co se peníze za prodej použijí (především by to mělo být vše co se týká ostatní plochy Vimp. nám).
 • Přednesl jsem požadavek jasně stanovit max. % plochy Vimperského nám které by bylo rozprodáno na stavbu RD a kolik % by tedy zbylo na stavbu sportovišť, parků, dětských hřišť apod. na tomto místě. Nyní je to vágně stanoveno slovem "část"
 • Navrhl jsem aby MČ oslovila arch. Mišku aby zpracoval naše podněty pro Magistrátní plán nejen textově ale i do mapových podkladů. Většina je podobná s již vypracovanými variantami studie Kunratice Jih, takže pokud se budeme umět shodnou na jednom řešení neměla by být studie již nákladná. Starostka souhlasí, ostatní se nevyjádřili. (můj. Comm.  Vzhledem k tomu, že se jedná o budoucí rozvoj Kunratic na dalších 10 - 15 let, náklady na studii jsou více než opodstatněné.)
 • Jménem TOP 09 navrhuji také otevřít znovu projednání studie Kunratice Jih za účelem vybrání a použití některé varianty nebo jejich kombinací jako námi požadované URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  (tj. nikoliv jako konečné detailní řešení rybníků a vodotečí apod., protože k tomu je potřeba námi již dříve zmíněná komplexní vodohospodářská studie vč. Středočeského kraje). 
 • Na základě výše uvedeného se další schůzka ohledně Územního plánu uskuteční po zasedání zastupitelstva 24/6/2013.
 • Do té doby by mohl být již nějaký výstup i od arch. Mišky- pí. Starostka s ním vstoupí do jednání.
 • Trváme na projednání tohoto materiálu s veřejností a to i za cenu, že to bude muset být během letních měsíců, protože podnět se musí odevzdat na Magistrát začátkem září. O termínu projednání s veřejností budeme informovat.
 •  

 

 • Doprava- p. Mandík prosazuje přeložku Vídeňské která není propojena do Vídeňské tj. dvě paralelní komunikace-výpadovky
 • Můj návrh- pojďme prosazovat dopravu dle již dříve námi schválené varianty č. 6 ze studie arch. Mišky, protože ta by byla stejně kapacitní a zároveň by nepustila dopravu na Vídeňskou kolem rod. domů. Ale oba návrhy považuji za akceptovatelné,  hlavní je, abychom  se na nějakém ze všech navržených řešení shodli a tento společně prosazovali. Cílem je přece vybudování přeložky co nejdříve- všichni souhlasí.
 • Řešení dopravy kolem Zeleného údolí - není zde jasný názor, vždy to někoho poškodí. Navrhuji nechat toto řešení na architektech- všechny varianty jsou otevřené.

Zapsal: Miloš Langr

PS: komentáře, podněty apod. piště sem přímo pod článek nebo na email- viz kontakty zde na stránce.

PPS:Je to horký zápis z jednání, tak prosím omluvte neučesanou podobu zápisu. 

čtvrtek, 16 květen 2013 14:58

Co se zámkem v Kunraticích?

Na základě mé žádosti proběhne příští týden pracovní porada zastupitelů ke dvěma aktuálním otázkám týkajících se budoucí tváře Kunratic.

1- Návrhu MČ na koncept Územního plánu tzv. Metropolitního plánu Kunratic.

2 -Studie možného převedení zámku do péče MČ a jeho využití pro veřejnou vybavenost obyvatel Kunratic. - viz článek:  http://www.kunratice.info/clanky-a-nazory/9-brouci-ze-zamku 

Vaše náměty a názory emailem či formou komentáře zde pod článkem jsou velmi vítány a budeme jim jistě věnovat pozornost.

Miloš Langr

 

PS: 22/5/2013- z časových důvodů se nestihl projednat bod. č 2 - Zámek Kunratice- budeme informovat kdy bude další jednání. DO té doby uvítáme Vaše náměty a nápady na možné funkce využití zámku jako celku nebo jeho jednotlivých částí.

 

Aktualizace 28/6/2013- finální verze Směrnice byla schválená zastupitelstvem. Navzdory slibu, žádný jiný návrh od jiného zastupitele nebyl dodán. 

 

Před několika měsíci podal níže podepsaný zastupitel za TOP 09 podnět, aby MČ Kunratice přijala opatření ke zveřejňování všech smluv. To znamená, že všechny smlouvy budou zvěřejněny a to především elektronickým způsobem na volně přístupných stránkách internetu.

Výsledkem práce vedení MČ je Směrnice ke zveřejňování smluv na internetu, která byla předána všem zastupitelům k připomínkám 28/03/2013.

Povinnost zveřejňovat je objektivně jedním z nejlepších způsobů jak snižovat riziko korupce souvisejích s nákupy zboží a služeb. Co nejrychlejší schválení této směrnice je tedy v zájmu všech, kteří to s bojem proti korupci myslí vážně. V nejbližších dnech budou probíhat výběrová řízení na značně velké částky a proto implementace směrnice do všech smluv je velmi důležitá a velmi urgentní.

K předanému materiálu podal níže podepsaný doplňující návrh, který by zabezpečil, aby i VŠECHNA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ měla už přímo v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI SMLOUVU, která obsahuje klauzuli o ZVEŘEJNĚNÍ smlouvy. Viz text dopsaný rukou na návrhu směrnice.

Po schválení tohoto doplňku předaný materiál jsou původní primární požadavky na zveřejnění v zásadě splněny.

Během posledního zasedání zastupitelstva byl však tento materiál stažen z programu jednání zastupitelstva na základě návrhu jiného zastupitele a jeho příslibu, že do příště dodá lepší návrh směrnice.

 

Ing. Miloš Langr

zastupitel za TOP 09

 

 

Zastupitelé za TOP09 si Vás dovolují pozvat na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 8.4.2013 od 18h v zasedací místnosti kunratické radnice
Program:

1) Dokumentace ke stavbě Obchodního centra Vídeňská (vedle kruhového objezdu u Tří svatých)

2) Připomínky k návrhu zadábí Územního plánu hl. m. Prahy - Metropolitního plánu

3) Dotazy, připomínky a podněty  (z řad zastupitelů i veřejnosti)

 

M. Langr

neděle, 07 duben 2013 17:01

Rozpočet MČ Kunratice na rok 2013

Zde je základní přehled toho, co proběhlo na posledním zastupitelstvu konaném dne 28.3.2013. Stručný zápis také najdete v zápisu na stránkách radnice.

1) Rozpočet:

Rozpočet navrhl finanční výbor jako mírně deficintní. Investiční výdaje omezeny pouze na akci Rekonstrukce domu č.p. 57 (stará škola) na zdravotní středisko. Ostatní investicční akce, jako např. rozšíření kapacity nové školy, nebyly navrženy. Rovněž částky výdajů na opravy zůstaly v minimální výši. Např. na opravy komunikací v  celých Kunraticích byla vyčleněna částka pouhých 500 tis. Kč.

Rozprava:

a. ZŠ- požádal jsem aby byla navýšena částka na nekapitálové výdaje tak, aby částka na 1 rok a na 1 žáka zůstala alespoň stejná, jako byla v loňském roce. Vedení radnice mě ubezpečilo, že s dalšími příspěvky na ZŠ počítá při úpravách rozpočtu během roku. Protinávrh jsem nepodal. Rozpočet ZŠ tedy zůstal beze změny.
b. MŠ- bez připomínek
c. Hlavní rozpočet - ve smyslu naší dohody na schůzce TOP 09 dne 25/3/2013 , jsem podal protinávrh ohledně odložení investice na rekonstrukci č.p.57 – dle  přílohy. Byl zamítnuta a poté byl odsouhlasen rozpočet dle jimi navržené verze-viz příloha. Byl jsem proti, právě z důvodu nesouhlasu s investicí do č.p. 57 která není dostatečně profinancována- resp. vysaje veškeré peníze z rozpočtu MČ na několik let. Do budoucna si tedy pamatujme, že TOP 09 nepodpořila tuto rekonstrukci z důvodu nedostatečného finančního krytí.
2) Obytný dům vedle radnice- změna koeficientů_ - podal jsem protinávrh, aby bylo odsouhlaseno s výslovným uvedením podmínek, za jakých tuto změnu MČ povoluje. Především funkční využití, výšky ploch, zachování zeleně atd. Dle poslední verze předloženého projektu investora. Můj návrh byl odsouhlasen a detailní podmínky připraví radnice a bude o nich ještě hlasováno per rollam. Snad tento postup ztíží případné budoucí snahy investora o změnu projektu který by nebyl v souladu s požadavky MČ.
3) Diskuze s občany…. Složení přízomných i témata stejná jako na setkání se zastupiteli konaném minulý týden. Hlavím tématem tedy zůstala doprava v ul. K Verneráku a s tím spojených problémů.
Většina z přítomných rovněž vyjádřila pochybnost nad účelností a rozsahem investice do rekonstrukce č.p.57.

 

Miloš Langr / zastupitel za TOP 09

úterý, 28 únor 2012 01:00

Veřejná beseda s občany

V pondělí 16.4.2012 v prostorách jednacího sálu radnice v Kunraticích

Zastupitelé za Top09 zvou občany, aby přišli podiskutovat o problémech, nápadech a s dotazy na vedení obce v neformální přátelské debatě

Zastupitelé za TOP09 si Vás dovolují pozvat na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 28.3.2011 od 18h v zasedací místnosti kunratické radnice

Program:

 1. Rozpočet MČ na rok 2011
 2. Žádosti společnosti AAA Barvy s.r.o. o prominutí tvrdosti opatření
 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a Smlouvě o smlouvě budoucí směnné s p. Soukupem
 4. Rozpočtová změna č. 1
 5. Žádost advokátní kanceláře v zastoupení společnosti Proxima Partner s.r.o. o přehodnocení nesouhlasného stanoviska ze dne 25.5.2010 a výzva k jednání
 6. Změna jednacího řádu Městské části Praha-Kunratice
 7. Stížnost p. Černého ze dne 14.1.2011
 8. Různé

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: