pondělí, 06 říjen 2014 06:36

Fakta k jednotlivým sporným bodům

Napsal(a)

MUDr.Mandík, zastupitel za ČSSD přináší ve svém článku „nezpochybnitelná fakta“

ohledně svých zásluh a strany ČSSD za získání dotace pro základní školu. Zde uvádíme další, jím opomenutá, fakta, která pomohou si utvořit názor na skutečný stav věci. Ani není nutné umět počítat do víc jak do deseti .

  1. Návrh usnesení na přidělení dotace 5 mil. Kč pro ZŠ Kunratice vytvořila a předložila rada hl.m.Prahy, která je 100% složena pouze z členů TOP 09. Předkladatel byla paní radní Mgr. Štvánová - TOP 09.
  2. Usnesení o přiznání dotací obsahovalo návrh dotací pro desítky mateřských škol a základních škol v Praze o celkovém objemu cca 200 mil. Kč. Žádostí o dotace bylo za cca 1 miliardu a tedy jen cca 1/5 škol byla uspokojena!
  3. Zastupitel za ČSSD pan Březina přednesl pozměňovací návrh finančního výboru (za TOP 09 má 4 členy a za ČSSD má 3 členy), který vyřadil z dotací některé základní školy a přidal dotace na mateřské školy. V celkovém součtu se jednalo o stejnou částku dle návrhu rady hl.m. Prahy. Dotace na naší základní školu Kunratice se však jeho pozměňovací návrh vůbec netýkal a ten zůstal stejný dle původního návrhu rady hl.m.Prahy. tj. TOP 09 tj. 5 mil. Kč.
  4. Za původní návrh hlasovalo PRO všech 47 zastupitelů. Za pozměňovací návrh finančního výboru se postavila i předkladatelka návrhu radní Štvánová za TOP 09 a proto hladce prošlo hlasováním zastupitelstva: PRO 44 zastupitelů a 4 se zdrželi. Během diskuze se ozvali např. bývalí členové ODS (p. Blažek), že s tiskem nesouhlasí.
  5. Jedním z důvodů přiznání dotace bylo naše osobní ubezpečení radě hl.m. Prahy, jmenovitě 1. náměstku primátora pana N. Nouzovi (TOP 09), že přístavba je velmi nutná a urgentní, a že tedy začne stavba velmi brzy, nejlépe během školních prázdnin. To se bohužel nenaplnilo, protože MČ Kunratice neměla včas vyřízené stavební povolení navzdory tomu, že smlouva s projekční firmou Bomart na projekt pro stavební povolení byla uzavřena již v roce 2012. Teprve v těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Rada hl. města Prahy má 10 členů

– z toho zástupci strany TOP 09 – 10 členů, 

– z toho zástupci strany ČSSD  – 0 členů, 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy má celkem 63 členů

– z toho zástupci strany TOP 09 – 26 členů,

– z toho zástupci strany ČSSD  – 14 členů,

Zde je video z jednání zastupitelstva o tomto bodu:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/zaznamy_jednani/volebni_obdobi_2010_2014-x37_zasedani_zastupitelstva_hlavniho.html

Zde je zápis usnesení zastupitelstva: http://www.praha.eu/public/da/c2/5e/1813507_456765_zps140327.pdf

 

Kontrolní výbor

byl obsazen nikoliv opoziční TOP 09 ale opozičně-koaliční ČSSD, dle rozhodnutí předsedy ODS, pana Ing. Šmída – u jednání jsme osobně byli. Za čtyři roky funkce předsedy kontrolního výboru nepodal pan MUDr. Mandík za ČSSD ani jediný vlastní námět nebo námět získaný jím samotným od občanů Kunratic k prošetření! Naopak nepřijal náměty podané členem kontrolního výboru M. Langrem za TOP 09. Je pravda, že hned první námět TOP09 na kontrolu víceprací stavby školní jídelny MUDr. Mandík přijal, aby po předložení několika protokolů od TOP09 a zjištění pochybení při schvalování a provádění víceprací (opět od Fitaz s.r.o) hlasoval spolu s ostatními členy kontrolního výboru (vyjma TOP 09), že námět je neopodstatněný a pochybením se Kontrolní výbor dále nebude nezabývat.

Veškerá agenda kontrolního výboru se sestávala z projednání podkladů připravovaných paní místostarostkou Ing. Alinčovou. Takže vedení radnice tak jaksi kontrolovalo samo sebe.

Kdo tedy představuje skutečný kontrolní orgán a kdo hájí zájmy veřejnosti? Jen Vy sami občané. Na základě relevantních informací se sami můžete rozhodnout ve volbách a realizovat tím tu jedinou skutečnou kontrolní funkci samosprávy, která se jmenuje demokratické volby.

Obecní majetek

V textu volebního Kunratického zpravodaje se uvádí: “V letech 2002-12 bylo v MČ Praha-Kunratice proinvestováno cca 1 050 000 000 Kč, není pravda, že by provedené investice byly hrazeny hlavně z prodeje obecního majetku, jak vyplývá z textu Ing. Langra.” Toto je bohužel naprostá a vědomá „dezinformace“, protože leták s článkem Ing. Langra mluvil pouze a jenom o stavebních zakázkách, které zadal místní úřad (které organizuje místostarostka paní Ing Alinčová) a nikoliv o těch, které zadal magistrát. Zde je důkaz. Rozpočet MČ Kunratice je cca 30 mil. Kč ročně. Těžko tedy si představit, že by někdy mohla MČ Kunratice investovat z vlastních prostředků onu jednu miliardu. Zmíněná proinvestovaná miliarda korun totiž byla z prostředků magistrátu hl.m. Prahy a příslušná výběrová řízení byla organizována rovněž odbory magistrátu a nikoliv radnicí MČ Kunratice. V čem jsme ochotni ustoupit, je tvrzení, že všechny stavební zakázky zadané firmě Fitaz byly jen a pouze z peněz získaných prodejem obecních pozemků. Nevidíme do minulosti dále než posledních 4 -5 let a pokud nyní vedení radnice tvrdí, že hodnota prodaných pozemků byla nižší (cca  40 až 50 mil.) a zbytek byl financován z běžného rozpočtu Kunratic, nemáme problém to uznat a opravit naše sdělení následovně, které považujeme tímto za prokázané: „ Městská část Kunratice pod vedením zastupitelů ODS (dnes Hnutí Praha-Kunratice) zadala všechny tři poslední velké stavební zakázky v celkové hodnotě nad 85 mil. Kč jedné a té samé firmě – Fitaz s.r.o., a to za peníze získané většinou z prodeje našich obecních pozemků.“

Práce v komisích

Práce v dopravní komisi byla zajímavá. V komisi pracovalo mnoho lidí, kteří měli kolektivně velké odborné znalosti z oboru dopravy a detailní znalost lokálních poměrů. To jsem ocenil a vážil si toho. Slabost komise byla ve velice laxním přístupu k time- managementu, který prakticky neexistoval. Na jednáních komise nebyla většinou pevná agenda a nebyl zaveden žádný časový rozvrh pro jednotlivé body programu. To co by se dalo říci a rozhodnout v krátkém čase se tak protahovalo neúnosně dlouho. Některé body se opakovaně projednávali bez výsledku. Např. jednosměrka v ulici K Verneráku, i když bylo zjevné, že by takové řešení znevýhodnilo obyvatele Flory. Následně mnoho dalších diskuzí kde se probírala různá alternativní řešení pro tuto ulici bez pevných závěrů. Nemyslím si, že jsem byl jediný komu to vadilo. Někteří členové komise často poznamenávali, že ulice K Verneráku se probírala už léta, a asi jsem nebyl jediný, komu to vadilo. A nyní zase ta alibistická anketa pro změnu na jednosměrku pouze v části ulice K Verneráku. Moje podněty, byť neformální, směřovali k nedostatkům v řízení práce komise. Lidí, kteří věnují svůj volný čas obecním věcem, si vážím. Časem členů by se nemělo takto plýtvat.

Ing. Karel Fíla

Rybník Šeberák

Na situaci okolo rybníku Šeberák je vidět, jak radnice (MČ Kunratice), v době kdy jí byl tento rybník nabídnut k odprodeji, nebyla schopna tuto záležitost správně uchopit a prosadit koupi Šeberáku i přesto,  že v Kunraticích "vládlo" ODS a na Magistrátu hl.m. Prahy rovněž. Tehdy měla radnice a předseda místní organizace ODS (Ing. Zdeněk Šmíd, majitel firmy FITAZ sro) velmi dobré vztahy s magistrátem v čele s Pavlem Bémem a dokázala si tehdy prosadit značné investice magistrátu do stavebních zakázek v Kunraticích. Ano byla to až ona 1 miliarda korun investic z magistrátu, zmíněná paní starostkou v Mimořádném předvolebním vydání Kunratického zpravodaje. Jak si tedy vysvětlit, že v době miliardových investic nebylo možné koupit rybník Šeberák za tehdy požadovaných několik miliónů korun?

Je otázkou, zda nebude tou pravou příčinou neschopnosti tuto koupi prosadit to, že nikdo z rozhodujících straníků o tuto koupi neměl takový zájem, protože se nejednalo o stavební zakázku či stavební pozemek a nebylo tedy v jeho zájmu tuto koupi na Magistrátu hl.m. Prahy prosadit a ani zajistit podporu ze strany Magistrátu ke koupi rybníka Šeberák.

Samozřejmě naším prvořadým zájmem je i nadále bránit výstavbě domů na  Šeberáku a zachování funkce Šeberáku jako koupaliště a významného krajinotvorného prvku.

Milan Goll

Nové zdravotní středisko

Podstatou naší kritiky je přidělení stavební zakázky vedením radnice opětovně svému vlastnímu předsedovy strany a navyšování ceny formou víceprací (již je třetí vlna víceprací za celkem několik milionů Kč!) a to za vyšší ceny než byly vysoutěžené firmou Fitaz. Dále kritizujeme fakt, že projekční firma odvedla nekvalitní práci (viz posudek autorizovaného inženýra a také zápis ze stavení komise MČ !), ale vzhledem ke zřejmému propojení se stavební firmou Fitaz, nedošlo k uplatnění ani jediné pokuty či žádosti o náhradu škod či víceprací vynucených chybou projektu. Přestože jsme návrh tohoto usnesení prosazovali na zastupitelstvu, byli jsme opět přehlasování koalicí Hnutí Pro Kunratice + ČSSD.

V aktuální stavbě rekonstrukce ZS byli již schváleny dvě vlny víceprací v hodnotě blížící se 2 mil. Kč a to za ceny které o 30% převyšují původní cenovou hladinu, za kterou firma Fitaz vyhrála výběrové řízení. Námitky našich členů komise jsou zaprotokolovány, ale byli jako obvykle přehlasováni a konečné rozhodnutí vedení včetně paní místostarostky Ing. Alinčové a zastupitelstva bylo vícepráce bez námitek schválit.

K tématu jsme se vyjádřili již dostatečně. Další detaily zde na webu, nebo piště své dotazy na email: www.kunratice.info

Kunratický zámek

Po dotazu zastupitelů TOP 09 na další osud Kunratického zámku nás už před čtyřmi lety vedení radnice informovalo zcela stejnými slovy, že v předchozím volebním období uskutečnila nějaká osobní jednání ohledně možnosti převést vlastnictví zámku a my tuto informaci nijak nezpochybňujeme. Tato aktivita však nikdy nevyústila v žádnou oficiální žádost na příslušná ministerstva a další orgány. Během našeho volebního období již nebyla aktivita vedení radnice v tomto záměru vůbec žádná. Zastupitelé za TOP 09 chtěli ale převedení zámku oživit a dali návrh na konkrétní kroky v době, kdy dotčená ministerstva byla vedena ministry za TOP 09 a byla šance se v tomto projektu pohnout kupředu. Ale projednání tohoto našeho návrhu bylo na zastupitelstvu odsunuto a bylo navrženo společné jednání zastupitelů TOP 09 s vedením místní ODS včetně předsedy Ing. Šmída. To však bylo stále odsouváno, až nakonec byl proces převedení zámku zcela záměrně utlumen. Stejně tak dopadl i náš návrh na převedení parku u zámku a jeho otevření veřejnosti – nulová aktivita vedení radnice. Pro nové volební období náhle se tento zrušený bod objevil v programu zástupců Hnutí pro Kunratice, kteří sami ho před dvěma roky sami neodsouhlasili. Proč? Můžeme jim věřit?

Sbor dobrovolných hasičů

Podali jsme oficiální žádost na MHMP o vyjádření výše celkové dotace pro SDH Kunratice. Po jejich odpovědi dokument uveřejníme. Podstatnou informací je, že na základě právě našeho doporučení přiznal magistrát místnímu SDH Kunratice vyšší částku než na jakou by měli zákonný minimální nárok formou přiznáním nadrozpočtové dotace. O dotaci jsme jednali s vedením hasičů, kteří nám toto přijetí navýšené dotace sami potvrdili.

Výběrová řízení

Běžný volič má jistě spoustu informací o tom, jak bohužel v naší zemi veřejné zakázky někdy fungovaly. Zadání ušitá na míru a podobně. Stojíme si za tvrzením, že všechny tři poslední velké stavební zakázky investované a ORGANIZOVANÉ MČ KUNRATICE v hodnotě přes 85 mil. Kč, vyhrála právě jediná firma Fitaz sro, vlastněná Ing. Z. Šmídem, předsedou vyloučené kunratické organizace ODS a nyní předsedou Hnutí Pro Kunratice, v jedné osobě. Posuďte sami, zda je to jen náhoda.

V kritice se zcela opomnělo uvést, že členové komise TOP 09 vyjádřili opakovaně odlišný názor v průběhu výběrových řízení a poukázali na mnoho nedostatků v procesování nabídek včetně nabídky fy Fitaz. Tyto námitky jsou zaprotokolovány. Nicméně vždy byli přehlasováni pohodlnou většinou ostatních členů komise nominovaných koalicí Hnutí pro Kunratice a ČSSD a proto byly nakonec zakázky dány firmě FITAZ nebo jím spřízněným projekčním firmám. 

A nejvíce zneklidňujícím spojením je v této kauze pro TOP09 zůstává návaznost současného Hnutí Kunratice - bývalého ODS a jeho šéfa za Kunratice pana Šmída - majitele firmy FITAZ, která dle jistě řádně a zákonně nastavených pravidel vyhrála řadu výběrových řízení v Kunraticích. Potýkáme se totiž neustále s vícenáklady firmy Fitaz.

Slovo předsedy Kontrolního výboru

Pohádka o prvňáčcích přecházejících komunikaci je velmi dojemná, ale TOP 09 nezmínila ve svých původních námětech nikdy děti prvního stupně, ale naopak žáky 9., příp. 8. tříd.

Kandidátka TOP 09, pro kterou je součástí programu zaobírat se zdravotním střediskem je lékařka a tak reaguje pouze na fakt, že o budově, a funkčním zaměřením a nájemci na dalších 10 let již bylo rozhodnuto a je tedy nyní úkol nového zastupitelstva zajistit řádnou funkci tohoto zařízení pro spokojenost obyvatel Kunratic, což nebude vůbec jednoduché.

Číst 1376 krát Naposledy změněno úterý, 28 říjen 2014 19:58

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: